Werkwijze OA-club/ Project 55-plus Sport & Leefstijl
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Werkwijze OLDACTION- 'club' / Project 55-plus Sport & Leefstijl
Projecteindversie: december 2016. Bijwerking tekst t/m december 2019.

De OLDACTION- visie en missie richt zich op de sociale innovatie van 55-plussers op het gebied van Sport & Leefstijl. Dat sluit aan bij een fysiek en mentaal actief (in de zin van ondernemend), gezond en zinvol leven. Individueel, maar vooral samen veel bewegen & sporten én leren & ontwikkelen staan centraal. Dat is in de periode van 2009 tot en met 2016 landelijk gestimuleerd.
OLDACTION is een 'club' van professionele vrijwilligers’ die geïnteresseerden informatie geeft over een ‘ideale opzet van 55-plus clubs’ en dat ook zelf in praktijk brengt. Al doende hebben we in deze periode een praktijktheorie c.q. concept ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’ ontwikkeld. De eindversie is eind december 2016 opgemaakt, maar op vele plekken op deze OLDACTION-site tot en met eind juni 2018 bijgewerkt.
Twee publicaties vormden de basis van ons werk:  ‘Sport op Maat’ (2010), en ‘Activo’s doen het anders, op maat en zeker nu hun vijftigste’ (2012). Bij LEESWIJZER is de structuur van de site aangegeven en de eventueel door u te downloaden publicaties.
We hebben ons als ‘club’ OLDACTION inhoudelijk ontwikkeld. Dat kunt u ook zelf doen, eventueel met behulp van de hierna bij punt 4 opgenomen lees- en ontwikkel-leidraad.   
Deze link bevat achtergrondinformatie over ons als ‘club’. Hoe hebben we onze visie in missie in dit project ’55-plus Sport & Leefstijl’ proberen te ontwikkelen? Zie de artikelen zijn aangeduid met: OA. Bij OA-ONTWIKKELGROEP beschrijven we onze cluborganisatie. 

Voor een eerste indruk van OLDACTION als 'beweging' en voor een eerste oriëntatie op het project zijn de artikelen met de toevoeging ORG aan te bevelen. 
Elke bijdrage of artikel is op een van de volgende leesniveaus beschreven: 'Basisinfo/mbo- niveau/niveau 1 óf verdiepend info/hbo- niveau/niveau 2'. De aard van de tekst is op fundamenteel, plan- of praktijkniveau

De bedoelingen van de verschillende bijdragen is....
1.1 (OA) Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten, bewegen en leven - Kernartikel 1!  (versie september 2019)
OLDACTION is een beweging die streeft naar sociale innovatie. Het project Sport & Leefstijl voor de 55-plusser is een project daarvan. . De nieuwe generatie 55-plussers – geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig – kijkt ‘anders’ tegen het leven aan en gedraagt zich‘anders’ dan de vooroorlogse generatie. Hoe ‘anders’ is dat? De nu 55 tot 75-jarigen zijn meer betrokken bij de samenleving, vitaler, ondernemender en meer op samenwerkend beleven, leren én ontwikkelen gericht. Op vele gebieden willen ze optimaal (blijven) presteren. Ze functioneren zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk en staan zo lang ‘midden in de samenleving’. Actief leven doen we steeds langer, gezonder en zinvoller.
Op Lees- en planniveau 1.  Dit artikel treft u ook aan bij ACTIEVE LEEFSTIJL, ANDERS SPORTEN en LEREN EN ONTWIKKELEN.


1.2
(OA) Advies & Inspiratie van OLDACTION als 'club' 
Beschrijving van onze werkwijze als ‘club van vrijwilligers’. 
Voor een overzicht van adviseurs- ontwikkelaars-onderzoekers, zie de link OldAction-ONTWIKKELGROEP
Voor toepassing in praktijk zie de links: CLUBVORMING en VOORBEELD CLUBVORMING. Op lees- en planniveau 1


1.3
OA- Experts over Leefstijl, sporten en ontwikkelen 
Achtergrondinformatie en verdieping van het leef- en werkgebied ‘55-plus Sport & Leefstijl’ in ondersteunende publicaties/nota's/ onderzoeken c.q. eerdere ontwikkelingsonderzoeken op het gebied van ‘beleven, leren, ontwikkelen’. U treft hier ook gratis te downloaden publicatiebestanden aan. Op lees- en fundamenteel niveau 2

Het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ speelde in de periode heeft van 2009 t/m december 2016. Bijstellingen zijn tot en met juni 2018 uitgevoerd. Het project is een vervolg op een eerder ontwikkelingsonderzoek, van 1999 t/m 2009. Dat concept 'actief leren onderwijzen' was bedoeld voor de lichamelijke opvoeding op school (voortgezet onderwijs), de (jeugd)sport en lerarenopleidingen voor vakleraren LO. Op deze site treft u hiervan een overzicht op hoofdlijnen aan en een overzicht van (gratis te downloaden) publicaties. Samen vormen deze concepten een 'totale' (onderwijs)leer- en ontwikkeltheorie. Een basis voor het didactisch handelen van deelnemers en kartrekkers van 55-plus 'clubs', (aanstaande) vakleraren lichamelijke opvoeding én opleiders van - voorheen - ALO's/ HBO-vaklerarenopleidingen voor toepassing bij leerlingen en studenten. In drie delen treft u hierna ons 'totale' ontwikkelingsonderzoek aan....

2.1
OA- Ontwikkelingsonderzoek 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 1- Opzet en resultaten 1999-2010 (versie oktober 2017)
 'Actief leren Onderwijzen' is ontwikkeld voor het onderwijs (lichamelijke opvoeding bij vooral het voortgezet onderwijs), (jeugd)sport en hbo-opleidingen voor vakleraren LO. Meerdere ontwikkelingsprojecten en -onderzoeken zijn in dit kader door professionele teams van ontwikkelaars(-onderzoekers) uitgevoerd. Ze vormen de basis voor het latere concept van  ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’ en het project ’55-plus Sport & Leefstijl’. De tekst bij 2.1 t/m 2.3 is ook te vinden bij ACTIEVE LEEFSTIJL, ANDERS SPORTEN & LEREN-ONTWIKKELEN. Op lees- en fundamenteel/planniveau 2.

2.2
OA- Ontwikkelingsonderzoek 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 2- Opzet en aanpak 2009 t/m 2016  
(versie augustus 2017)

Het  concept ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’ en het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ zijn in de periode 2009 tot en met december 2016 ontwikkeld, toegepast en onderzocht. De rapportage van het project is in deel 3 opgenomen. Op lees- en fundamenteel/planniveau 2.

2.3 
OA- Rapportage projectontwikkeling 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 3- 2010 t/m 2016  
(versie november 2018)
In dit deel geven we een overzicht van de uitgevoerde ontwikkel- en onderzoekacties en public relations op het gebied van 55-plus Sport & Leefstijl. Het ‘ontwikkelen’ gebeurt van ‘onderaf’ door lokale kartrekkers, coördinatoren, leefstijlcoaches en de deelnemers zelf en van ‘bovenaf’ door mbo en hbo opleidingen - die aandacht hebben voor dit gebied en de 55-plus doelgroep. De praktijktheorieontwikkeling van ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’ is op deze site verder uitgewerkt ontwikkeld. Het startpunt hiervoor zijn de basispublicaties van 2010 en 2012. Op lees- en fundamenteel/ planniveau 2.

2.4
OA- Rapportage lokaal ontwikkelingsonderzoek 2009-2013 - Ermelo (versie juni 2013). 
Deze rapportage is met een praktijkopzet als 'voorbeeld' te vinden bij VOORBEELD CLUBVORMING. Op lees- en fundamenteel/ planniveau 2.

Oriënterende informatie over de OLDACTION-Beweging treft u aan bij....
3.1
(ORG) Eerste oriëntatie op 55-plus Sport & Leefstijl . 
Begininformatie voor lokale kartrekkers, coördinatoren en leefstijlcoaches. Op lees- en planniveau 1.
3.2
(ORG) Eerste oriëntatie voor 3e en 4ejaars mbo & hbo-studenten 
Begininformatie voor derde en vierdejaars studenten van mbo & hbo opleidingen. Op lees- en planniveau 1.
3.3
(ORG) Zoeklicht op 55-plus Sport & Leefstijl
Een praktisch totaalbeeld van '(sporten) beleven, leren en ontwikkelen' in 55-plus clubs binnen of buiten een organisatie. Praktische aanvulling op eerder genoemde oriëntaties. Artikel is ook te vinden bij SPORT ONTWIKKELEN. Op lees- en praktijkniveau 1.
3.4
(ORG) Samenwerking met mbo & hbo opleidingen 
Verzoek om programmatische ruimte aan opleidingen voor derde of vierdejaars. Met een gratis te downloaden bestand: 'Bouwstenen van een sociale innovatie voor 55-plus Sport & Leefstijl' voor derde- of vierdejaars mbo c.q. hbo-studenten. Te gebruiken als basisinformatie voor een onderwijsblok. Op lees- en planniveau 1.

4
(ORG) 'Leidraad Zelfontwikkeling' voor kartrekker en/of coördinator.
Een leidraad voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen op het werk- en leefgebied van 55-plus Sport & Leefstijl. U kunt kiezen uit twee verwerkingsniveaus: basis- of mbo-niveau (niveau 1) óf verdiepend of hbo niveau (niveau 2). Er is ook een keuze te maken in toepassing van de rol van kartrekker, coördinator of leefstijlcoach. Op lees- en planniveau 1-2