Actieve Leefstijl
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Actieve leefstijl – Eindversie: december 2016. Bijwerking tekst t/m juli 2019.

Het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ omvat een ontwikkelingsonderzoek naar het concept ‘Actief leven, sporten-bewegen en leren-ontwikkelen’ in de periode 2009 t/m december 2016. Dit vormt de kern van deze site. Het is een vervolg op een eerder onderzoek - van 1998 t/m 2009 – naar ‘Actief leren onderwijzen’ op het gebied van de lichamelijke opvoeding op school, de (jeugd)sport en lerarenopleidingen voor vakleraren LO (Academies voor Lichamelijke Opvoeding / Instituten voor Sportstudies). Op deze site treft u hierover vele artikelen en (gratis te downloaden) publicaties. De kern van ons verhaal en de (onderstreepte) opvattingen daarbij gaan over de 'Actieve leefstijl' die bij deze link verder wordt uitgewerkt..... 

Zowel jong als oud ambieert een leven lang actief (ondernemend, vitaal) leven. Daarvoor is een optimaal fysiek, sociaal én mentaal-cognitief beleven, leren - ontwikkelen nodig. Het niveau dat je kunt bereiken hangt af van de eigen competenties en de mogelijkheden van (leer- en ontwikkel)omgevingen of de mate van het veranderen daarvan. Actief ontwikkelen vraagt om een veelzijdige en veelvormige inhoud. Zo mogelijk een allround functioneren op vele manieren en gebieden. Sport, als aspect van ontspanning, is zo’n gebied dat behalve een allround (fysiek, sociaal en mentaal) ontwikkelen ook optimaal en/of maximaal ervaren mogelijk maakt. Dat heeft een grote invloed op het eigen welbevinden en van een groep. Sport moet dan niet alleen competitief, maar (bij het ouder worden vooral) ook recreatief/onderling uitgevoerd kunnen worden.  
Een actieve leefstijl draagt bij aan het meer zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen én biedt mogelijkheden tot een voortdurend investeren in jezelf, in de relaties met … en het inspireren van anderen (coachen/begeleiden) plus in het veranderen van omgevingen. Plezier en resultaat zorgen voor een vitaal leven. Samenwerkend leren in een ‘club(je)’, bevordert de ontwikkeling van ‘inhoud’, ‘wijze van deelnemen’ en het blijven participeren in de samenleving.
Veelzijdig, veelvormig en/of allround handelen is relatief complex en vereist het leren van totaalplaatjes (vier tegen vier volleyballen). De mens is ook zelf een ‘totaalplaatje’ (van lichaam, geest, omgeving) die de werkelijkheid als een bewust en - vooral – onbewust ‘totaal’ waarneemt. Het vraagt om kennis (leren) begrijpen, integreren en toepassen en het ontwikkelen van kunde of een geheel van vaardigheden, om doelgericht te kunnen handelen.

Vanaf 2010 promoot en ontwikkelt OLDACTION het lokaal en landelijk als een sociale innovatie op het gebied van sport en leefstijl. Het project is in 2016 afgerond, de eindversie is in december 2018 afgerond. Bijstellingen van teksten zullen, als de actualiteit op dit gebied daar aanleiding toe geeft, blijven plaatsvinden. Informatie over de OA-De projectontwikkeling van ’55-plus Sport & Leefstijl’ is te vinden WERKWIJZE OA-CLUB

De opzet van de OLDACTION-site naar links/thema’s en kernartikelen is als volgt…..

 

1 Intro ACTIEVE LEEFSTIJL

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' leven, bewegen en sporten!

Kernartikel 2 Fysiek, mentaal en sociaal actief leven!
Kernartikel 3B
Optimaal op maat presteren  en ervaren!

Voor praktijkuitwerkingen CLUBVORMING ; VOORBEELD CLUBVORMING. …en andere artikelen…
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

2 Intro ANDERS SPORTEN

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten!
Kernartikel 3A Het 'anders' sporten (optimaal, breed, met diepgang) door de 55-plusser
Voor praktijkuitwerkingen SPORTVORMEN ; SPORT ONTWIKKELEN. …en andere artikelen….
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

3 Intro LEREN & ONTWIKKELEN.

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten, bewegen en leven!
Kernartikel 4 Samenwerkend en actief leren ontwikkelen!'
Kernartikel 5 
Leren & Ontwikkelen, een leven lang!  …en andere artikelen….

Voor praktijkuitwerkingen SPORT ONTWIKKELEN.
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.


Een artikel is op de volgende leesniveaus gebaseerd: 1 basisinformatie op mbo- niveau, aangeduid als niveau 1 en 2 verdiepende informatie op hbo- niveau, aangeduid als niveau 2. De informatie is bedoeld voor zowel de kartrekker, coördinator, leefstijlcoach, opleider en derde of vierdejaars mbo- of hbo-student of de 55-plusser. 
De aard van de tekst is geschreven op fundamenteel, plan- en/of praktijkniveau. Zo kunt u op basis van onderwerp en moeilijkheidsgraad zelf uw leesroute bepalen. Bij WERKWIJZE OA-CLUB is ook een leesleidraad te vinden.


De artikelen hebben de navolgende bedoeling ….
1.1
Basisboek ALO2- voor een 'andere' 55-plus Sport & Leefstijl 
(versie december 2016)
De nieuwe generatie, de nu 55 tot 75 jarigen, wil fysiek en mentaal actief leven. Dat is gebaseerd op twee pijlers: dagelijks veel en gevarieerd bewegen-sporten én leren-ontwikkelen. Doe dat op maat, optimaal en – vooral - samen in een ’club’. In dit basisboek (2012) worden de kernpunten beschreven die voor de leefstijl van de nieuwe generatie (geboren in de jaren veertig, vijftig en begin jaren zestig) van belang zijn. Een gratis te downloaden bestand is toegevoegd. Op lees- en planniveau 1.

1.2
Leefstijlen van drie generaties (de nieuwe, oude en toekomstige) in praktijk  (versie juli 2017). 
….
Voorafgaand hieraan een diaserie over ‘ouder worden’... dia-beelden .... 

De nieuwe generatie 55-plussers staat op vele punten ‘anders’ in het leven dan de vooroorlogse generatie. Maar wat is ‘anders’ in vergelijking met de generatie voor en na ons? De nu 55 tot 75 jarigen zijn over het algemeen meer betrokken, vitaler, actiever/ondernemender en meer op samen beleven, leren en ontwikkelen ingesteld. Op lees- en fundamenteel niveau 2.


2.1
Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' leven, bewegen en sporten . Kernartikel 1(versie juli 2019)
OLDACTION is een beweging die streeft naar sociale innovatie. Het project Sport & Leefstijl voor de 55-plusser is een project daarvan. . De nieuwe generatie 55-plussers – geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig – kijkt ‘anders’ tegen het leven aan en gedraagt zich ‘anders’ dan de vooroorlogse generatie. Hoe ‘anders’ is dat? De nu 55 tot 75-jarigen zijn meer betrokken bij de samenleving, vitaler, ondernemender en meer op samenwerkend beleven, leren én ontwikkelen gericht. Op vele gebieden willen ze optimaal (blijven) presteren. Ze functioneren zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk en staan zo lang ‘midden in de samenleving’. Actief leven doen we steeds langer, gezonder en zinvoller.
Op Lees- en planniveau 1.  Dit artikel treft u ook aan bij ACTIEVE LEEFSTIJL, ANDERS SPORTEN en LEREN EN ONTWIKKELEN.

2.2
Fysiek, mentaal en sociaal actief leven!. Kernartikel 2! (versie juli 2019)    
De nieuwe generatie senioren – geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig – is door de dynamiek in de samenleving en de snelle veranderingen daarin, gebaat bij actief en ondernemend gedrag. Stilstaan is geen optie. Een optimaal fysiek, sociaal en mentaal actieve leefstijl is aan te bevelen. Met een sterk sociaal betrokken houding én zelfbewust en zelfstandig functioneren. Kernpunten zijn: 1 veel en gevarieerd dagelijks bewegen en recreatief sporten én 2 optimaal leren en ontwikkelen in vele ‘clubs. 
Op lees- en fundamenteel- / planniveau 1 & 2.3.1
Optimaal op maat presteren én ervaren . Kernartikel 3B! (versie juni 2019)
Voor iedereen, maar zeker voor de 55-plusser, betekent optimaal functioneren het in praktijk brengen van een actieve, gezonde en zinvolle leefstijl die fysiek, mentaal en sociaal de nodige inspanning vereist. En dat een leven lang. Veel en gevarieerd bewegen-sporten én leren-ontwikkelen zijn hiervan de pijlers. Met een actieve leefstijl kies je voor een geheel aan activiteiten die je bestaan zinvol vult. Kenmerkend is: 1 het zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk uitvoeren van deze activiteiten overheerst én 2 doe deze optimaal - afgestemd op je mogelijkheden – met nadruk op beleven, presteren, ontwikkelen én ervaren’. Op lees- en planniveau 2 

3.2
Ontwikkelen van activerende omgevingen in 'clubs' voor 55 plussers (versie september 2017)
Een actieve/ondernemende leefstijl is gebaseerd op veel sporten/bewegen en samenwerkend beleven, leren en ontwikkelen in ‘clubs’. Hier specifiek bedoeld voor 55- plussers. Welke kenmerken heeft een omgeving nodig om mensen optimaal tot beleven, leren en ontwikkelen te activeren? Sociale contacten zijn en blijven een leven lang van groot belang. Daarom is het participeren in vele lokale bestaande of zelf gevormde clubs aan te bevelen. Op lees- en planniveau 2. 

3.3
Levenskunst en leefstijl (versie december 2018)
Fysiek en mentaal actief, gezond (én sociaal) én zinvol leven is een kenmerkende leefstijl van de nieuwe én toekomstige generatie. Optimaal en op maat (of niveau) functioneren op het gebied van werk, zorg, ontspanning en ontwikkeling is een goed streven. Dit alles vereist in elke fase van het leven een zekere ‘levenskunst’. Het voortdurend streven naar je persoonlijk gelukkig voelen.
Op lees- en fundamenteel niveau 2.


4.1
Ontwikkelend leven en sporten in deze tijd! (versie augustus 2018)
Bewegen en Sporten & Leren en Ontwikkelen zijn de pijlers van een actieve leefstijl. Samen zijn deze pijlers fundamenteel voor ons bestaan. ‘Ontwikkelend sporten’ typeert één maatschappelijk gebied: ontspanning (of genieten). Sportkenmerken, zoals het op ‘competitie, maximaal presteren én winnen’ gericht zijn, zie je ook op vele andere maatschappelijke gebieden. Sport is daarvoor een goede metafoor. Een ander sportkenmerk dat steeds meer aandacht krijgt (vooral bij 55-plussers) is het ‘coöperatief en optimaal presteren’. Een uitdagende ontwikkelingsmogelijkheid in een ‘club’ van overwegend leeftijdgenoten. Lees- en planniveau 2.

4.2. Cultuur en collectieve identiteit in verandering (versie juni 2019)
Collectieve identiteit geeft vorm en inhoud aan cultuur of samenleving en bepaalt ons individuele en collectieve gedrag c.q. opvattingen. De plek op deze wereld, de geschiedenis van een land en het continent waarop het zich bevindt, alsmede actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen veranderen een cultuur of samenleving én het gedrag van individuen en groepen op plan- en praktijkniveau. Welke meer collectieve kenmerken zien we in de loop van de tijd?
Evolutie van kosmos, aarde, leven en van de ‘soort’ mens toont over lange perioden geo-, bio- en techno-veranderingen en ontwikkelingen.
Hoe ziet de toekomst van onze natuurlijk en culturele onze samenleving eruit? Lees- en fundamenteel/planniveau 2.

Onderstaand treft u in vier delen de ontwikkelingsonderzoeken die vanaf 1999 tot en met 2018 zijn uitgevoerd. Op lees-, plan- en fundamenteel niveau 2.
5.1
OA- Ontwikkelingsonderzoek ‘Actief leren onderwijzen’. Deel 1- Opzet , aanpak en resultaten (1999-2010) (versie oktober 2017)
5.2 OA- Ontwikkelingsonderzoek ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’. Deel 2- Opzet en aanpak (2009 t/m 2016) (versie augustus 2017)
5.3 
OA- Rapportage projectontwikkeling 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 3- resultaten 2010 t/m 2016  (versie november 2018)
5.4 OA- Rapportage lokaal ontwikkelingsonderzoek 2009-2013 - Ermelo (versie juni 2013).