Leeswijzer-Nieuwsbrief
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Leeswijzer
- Eindversie project ’55-plus Sport & Leefstijl’: december 2016. 
- Eindversie theorieontwikkeling: juli 2019.


Introductie

Het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ stimuleert het sporten & bewegen én leren & ontwikkelen' van de nieuwe generatie, geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig. Onderdeel hiervan is een ontwikkelingsonderzoek in de periode 2009 t/m 2018. Dit project is een vervolg op 'Actief leren onderwijzen' (van 1998 tot 2010). Deze was gericht op de School-Lichamelijke opvoeding in met name het voortgezet onderwijs, (jeugd)spelsporten en lerarenopleidingen voor vakleraren LO.
Deze OLDACTION-site geeft over beide projecten informatie.

De tekst van ’55-plus Sport & Leefstijl’ is gebaseerd op twee eerdere publicaties: 'Sport op maat' (2010) en 'Activo's doen het anders,...' (2012). Deze is in praktijk én theorie uitgewerkt voor 55-plussers, kartrekkers en coördinatoren van '55-plus clubs'. Informatie is ook bedoeld voor de sporttrainer, leefstijlcoach, opleiders van… én derde of vierdejaars mbo- of hbo-studenten op het gebied van sport, wellness én lichamelijke opvoeding. Mbo- en hbo-studenten van Sport en bewegen/CIOS-opleidingen en opleidingen voor Lichamelijke Opvoeding (ALO’s of Instituten voor sportstudies) biedt scholing mogelijkheden voor later werk. 

De ACTIEVE LEEFSTIJL voor de 55- tot 75-jarige is als volgt te typeren……   
Elke bijdrage op deze site vereist een bepaald lees- en ontwikkelniveau. Basisinformatie op mbo- niveau is aangeduid als niveau 1. Verdiepende informatie op hbo- niveau is aangeduid als niveau 2.
De aard van de informatie is gelaagd opgebouwd: op fundamenteel, plan- en praktijkniveau. U kunt op basis van onderwerp, leesniveau en aard van de informatie zelf uw leesroute kiezen. Maar u kunt ook gebruik maken van de bij WERKWIJZE OA-CLUB opgenomen
Leidraad voor 'Zelfontwikkeling voor 55-plus Sport en Leefstijl' . 
Hoewel u vrij (en gratis) over onze informatie kunt beschikken stellen we bij gebruik hiervan 'ten behoeve van derden' – dus meer dan persoonlijk gebruik - een verwijzing naar de 'OLDACTION- 55- plus Sport & Leefstijl' (Timmers, E. (Red.; 2018)’ op prijs.

LEESWIJZER
HOME & LEESWIJZER geven de site-structuur aan. Deze heeft drie centrale thema’s.
Vijf kernartikelen beschrijven samen het totale leefstijlplaatje en daarmee de basisinhoud van deze site. 

‘Actief/initiatiefvol of ondernemend leven, sporten/bewegen, leren/ontwikkelen’ van de 55-plusser is van toepassing op het gebied van (vrijwilligers)werk, zorg, ontspanning en ontwikkeling. Zowel jong als oud ambieert in deze tijd een actief, gezond en zinvol leven. Daarvoor is een optimaal fysiek, sociaal én mentaal-cognitief beleven, leren en ontwikkelen nodig. Het te realiseren niveau is afhankelijk van de eigen ambities, competenties én verandermogelijkheden van omgeving(en). Actief ontwikkelen vereist een veelzijdige en veelvormige inhoud, een redelijk 'allround' willen functioneren en een actieve ‘wijze van deelnemen’. Sport of bewegen is één zo’n gebied dat een fysiek, sociaal en mentaal ontwikkelen én een optimaal presteren of ervaren mogelijk maakt. Het bepaalt het persoonlijk welbevinden en dat van een groep, waarin het functioneren plaatsvindt.  
Een actieve leefstijl floreert bij het meer zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen én het steeds weer investeren in jezelf, in de relaties met … en het inspireren van anderen (door coachen of begeleiden) plus het veranderen van omgevingen.
Samenwerkend leren in een ‘club’ zorgt voor inhoudelijke ontwikkeling (je gaat beter samen volleyballen) én de ‘wijze van deelnemen’ (toenemende betrokkenheid). En uiteindelijk het actief participeren in de samenleving.
Handelen op deze manier is complex en vereist samenhang in ‘totaalplaatjes’ van wat je wilt ontwikkelen én waarover je qua fysieke én mentale coördinatie aan mogelijkheden bezit. Dat vereist slim handelen: begrijpen, integreren én toepassen van kennis en vaardigheden

 

Het praktisch deel van het project ’55-plus Sport & Leefstijl is in december 2016 afgerond. Het theoretisch deel is in december 2018 afgerond. Daarna vinden nog bijstellingen of aanvullingen plaats. Deze zijn per link in 'versies' per artikel aangegeven. De OLDACTION-site bestaat uit de volgende links/thema's en kernartikelen...

 

1 Intro ACTIEVE LEEFSTIJL

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' leven, bewegen en sporten!

Kernartikel 2 Fysiek, mentaal en sociaal actief leven!
Kernartikel 3B 
Optimaal op maat presteren  en ervaren!

Voor praktijkuitwerkingen CLUBVORMING ; VOORBEELD CLUBVORMING. …en andere artikelen…
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

2 Intro ANDERS SPORTEN

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten!
Kernartikel 3A Het 'anders' sporten (optimaal, breed, met diepgang)van de 55-plusser
Voor praktijkuitwerkingen SPORTVORMEN ; SPORT ONTWIKKELEN. …en andere artikelen….
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

3 Intro LEREN & ONTWIKKELEN.

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten, bewegen en leven!
Kernartikel 4 Samenwerkend en actief leren ontwikkelen!'
Kernartikel 5 
Leren & Ontwikkelen, een leven lang! 

…en andere artikelen….

Voor praktijkuitwerkingen SPORT ONTWIKKELEN.
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

 

Bij WERKWIJZE OA-CLUB is  de organisatie, aanpak, ontwikkeling en onderzoek van de projectclub beschreven. U kunt u zich hier ook globaal oriënteren op het ‘wat, hoe en waarom’ van OLDACTION en de projecten. 
Opleiders en studenten van mbo- en hbo-opleidingen vinden hier het (zelfstudie-)infoboek 'Bouwstenen van een sociale innovatie voor 55-plus Sport & Leefstijl’. Gratis te downloaden als
mbo -versie ( pdf 1 bestand ) of hbo -versie ( pdf 2 bestand ).

In drie artikelen is de opzet, uitvoering en resultaten van het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ beschreven. Deze zijn ook terug te vinden bij de drie bovengenoemde thema’s. 
Naast andere artikelen treft u hier kernartikel 1 aan
Sociale innovatie voor de 55-plusser die 'anders' wil sporten en leven ….en geeft  OA-ONTWIKKELGROEP  een overzicht van de bij het 55-plus project betrokken ontwikkelaars-onderzoekers in de periode van 2009 tot en met 2016. 

Bij LINKS treft u verwijzingen naar informatie over: a sportmogelijkheden, b leren/ontwikkelen, c gezondheid, d sportreizen, e werk en financiën. 

 

NIEUWSBRIEF

In vervolg op onze projecten zijn in de loop van de tijd een reeks publicaties verschenen, waarvan hierna de teksten in pdf-bestanden gratis zijn te downloaden …

Projectconcept ‘Actief leren onderwijzen en sporten’
*(2003), ‘Krachtig’ opleiden van vakdocenten bewegingsonderwijs. Een onderzoek naar de effecten van een ‘krachtige’ leerwerkomgeving op de professionele ontwikkeling van (vak)Leraren In Opleiding LIO). Proefschrift. Haarlem: De Vrieseborch. Kern: activerende leerwerkomgevingen voor aanstaande professionals. Bestanden: 
pdf-PROMO-dl.1 , pdf-PROMO-dl.2pdf-PROMO-dl.3 , pdf-PROMO-dl.4.
*(2005), Actief leren onderwijzen. Haarlem: De Vrieseborch. Kern: uitwerking van activerende leeromgevingen voor leerlingen op VO-scholen. Bestanden:
pdf-ALO1-dl.1, pdf-ALO1-dl.2, pdf-ALO1-dl.3.
*(2006), Didactiek voor Sport en Bewegen. Baarn/Haarlem: Tirion/ De Vrieseborch. Kern: actief leren onderwijzen door vakleraren LO ... en leren sporten door sporttrainers. Bestanden: 
pdf-BDO-dl.1pdf-BDO-dl.2, pdf-BDO-dl.3pdf-BDO-dl.4.
*(2007). Voor applaus moet je het niet doen! Ontwikkelen van (beter) leren sporten en bewegen! Baarn: De Vrieseborch/Tirion. Kern: actief leven, leren en ontwikkelen op het gebied van Sport & Leefstijl. Bestanden:
pdf.-TAR-dl.1, pdf-TAR-dl.2, pdf-TAR-dl.3, pdf-TAR-dl.4
*(2008). Slim leren hoe te leren spelen of sporten. Schema’s, werkpatronen en vuistregels voor het zelfstandig didactisch handelen. Groningen: interne HIS- publicatie. Kern: het spelen of sporten al doende leren en ontwikkelen.  Zie voor dit bestand bij
SPORT ONTWIKKELEN.   
*(2009). Ontwikkelen van het (beter) leren en sporten op school: van 1970-2010. Over lijnen en relaties in de vakdidactiekontwikkeling van de Lichamelijke Opvoeding in Nederland vanuit een bewegingsonderwijskundig perspectief. Nieuwegein: Arko Sports Media. Kern: ontwikkeling van het beroep van 'vakleraar LO' in Nederland. Bestanden:
pdf-VADILO-dl.1 en pdf-VADILO-dl.2. .

Projectconcept ‘Actief leven, bewegen en ontwikkelen’

*(2010).
Sport op maat. Handreikingen voor een fysiek en mentaal actieve leefstijl van je 35e tot je 100e. Nieuwegein: ARKO Sports Media. Kern: beleven, leren, ontwikkelen op sportgebied voor 35-plussers. Informatie over dit basisboek is te vinden bij ANDERS SPORTEN, Basisboek SOM-Sporten op Maat voor 55-plus Sport & Leefstijl .
*(2012).
Activo's doen het anders, op maat en zeker na hun 50e . Een praktische filosofie voor een fysiek en mentaal actieve leefstijlontwikkeling. Nieuwegein: Arko Sports Media. Kern: ontwikkeling van een fysiek en mentaal actieve, gezonde en zinvolle leefstijl voor de nieuwe generatie ouderen, geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig.  Zie ACTIEVE LEEFSTIJL: Basisboek ALO2- Activo's ....etc. voor 55-plus Sport & Leefstijl
*(2018) De site www.oldaction.nl geeft een verdere invulling aan met name het projectconcept Actief leven, bewegen-sporten en leren-ontwikkelen.

 

Ermelo, december 2018

Dr. Edwin Timmers , projectleider en eindredacteur OLDACTION-site (zie 'profiel' door mijn naam aan te klikken)