Leren & Ontwikkelen
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Leren & Ontwikkelen
Eindversie: december 2016. Bijstelling tekst t/m december 2019.  

Het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ omvat een theorie- en praktijkonderzoek naar het concept ‘Actief leven, bewegen en ontwikkelen’. De inhoud daarvan is als volgt….

Zowel jong als oud ambieert een leven lang actief (ondernemend, vitaal) leven. Daarvoor is een optimaal fysiek, sociaal én mentaal-cognitief beleven, leren - ontwikkelen nodig. Het niveau dat je kunt bereiken hangt af van de eigen competenties en de mogelijkheden van (leer- en ontwikkel)omgevingen of de mate van het veranderen daarvan. Actief ontwikkelen vraagt om een veelzijdige en veelvormige inhoud. Zo mogelijk een allround functioneren op vele manieren en gebieden. Sport, als aspect van ontspanning, is zo’n gebied dat behalve een allround (fysiek, sociaal en mentaal) ontwikkelen ook optimaal en/of maximaal ervaren mogelijk maakt. Dat heeft een grote invloed op het eigen welbevinden en van een groep. Sport moet dan niet alleen competitief, maar (bij het ouder worden vooral) ook recreatief/onderling uitgevoerd kunnen worden.  
Een actieve leefstijl draagt bij aan het meer zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen én biedt mogelijkheden tot een voortdurend investeren in jezelf, in de relaties met … en het inspireren van anderen (coachen/begeleiden) plus in het veranderen van omgevingen. Plezier en resultaat zorgen voor een vitaal leven. Samenwerkend leren in een ‘club(je)’, bevordert de ontwikkeling van ‘inhoud’, ‘wijze van deelnemen’ en het blijven participeren in de samenleving.
Veelzijdig, veelvormig en/of allround handelen is relatief complex en vereist het leren van totaalplaatjes (vier tegen vier volleyballen). De mens is ook zelf een ‘totaalplaatje’ (van lichaam, geest, omgeving) die de werkelijkheid als een bewust en - vooral – onbewust ‘totaal’ waarneemt. Het vraagt om kennis (leren) begrijpen, integreren en toepassen en het ontwikkelen van kunde of een geheel van vaardigheden, om doelgericht te kunnen handelen.


Van 2009 t/m 2016 is 'Actief leven, bewegen en ontwikkelen' ontwikkelt en onderzocht bij ‘clubs’ van 55-plussers. Hierbij zijn veel opleiders van MBO’s en hogescholen op het gebied van sport en bewegen én lerarenopleidingen LO betrokken. De aandacht is hier met name gericht op de nieuwe generatie senioren - geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig. Vanaf 2010 promoot en ontwikkelt OLDACTION, lokaal en landelijk, deze sociale innovatie. Het project is in 2016 afgerond. Teksten zijn tot en met december 2019 verder bewerkt en geactualiseerd.
De OA-site blijft voorlopig nog voor iedereen toegankelijk. Informatie over de projectontwikkeling van ’55-plus Sport & Leefstijl’ en van lokale en landelijke ontwikkelingsonderzoeken treft u onder andere aan bij de link  
WERKWIJZE OA-CLUB. 

HOME & LEESWIJZER geven de site-structuur aan. Deze heeft drie centrale thema’s.
Kernartikelen beschrijven samen het totale leefstijlplaatje…

1 Intro ACTIEVE LEEFSTIJL

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' leven, bewegen en sporten!

Kernartikel 2 Fysiek, mentaal en sociaal actief leven!
Kernartikel 3B
Optimaal op maat presteren  en ervaren!

Voor praktijkuitwerkingen CLUBVORMING ; VOORBEELD CLUBVORMING. …en andere artikelen…
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

2 Intro ANDERS SPORTEN

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten!
Kernartikel 3A Het 'anders' sporten (optimaal, breed, met diepgang) door de 55-plusser
Voor praktijkuitwerkingen SPORTVORMEN ; SPORT ONTWIKKELEN. …en andere artikelen….
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

3 Intro LEREN & ONTWIKKELEN.

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten, bewegen en leven!
Kernartikel 4 Samenwerkend en actief leren ontwikkelen!'
Kernartikel 5 
Leren & Ontwikkelen, een leven lang!  …en andere artikelen….

Voor praktijkuitwerkingen SPORT ONTWIKKELEN.
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

Elk artikel is op de volgende leesniveaus gebaseerd: 1 basisinformatie op mbo- niveau, aangeduid als niveau 1 en 2 verdiepende informatie op hbo- niveau, aangeduid als niveau 2
De informatie is bedoeld voor zowel de kartrekker, coördinator, leefstijlcoach, opleider en derde of vierdejaars mbo- of hbo-student of de 55-plusser. De aard van de tekst is geschreven op fundamenteel, plan- en/of praktijkniveau. Zo kunt u op basis van onderwerp en moeilijkheidsgraad zelf uw leesroute bepalen of gebruik maken van een leidraad (zie WERKWIJZE OA-Club).

Bedoeling van de teksten bij deze link is....
1
Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten, bewegen en leven- Kernartikel 1! 
(versie september 2019)
OLDACTION is een beweging die streeft naar sociale innovatie. Het project Sport & Leefstijl voor de 55-plusser is een project daarvan. . De nieuwe generatie 55-plussers – geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig – kijkt ‘anders’ tegen het leven aan en gedraagt zich‘anders’ dan de vooroorlogse generatie. Hoe ‘anders’ is dat? De nu 55 tot 75-jarigen zijn meer betrokken bij de samenleving, vitaler, ondernemender en meer op samenwerkend beleven, leren én ontwikkelen gericht. Op vele gebieden willen ze optimaal (blijven) presteren. Ze functioneren zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk en staan zo lang ‘midden in de samenleving’. Actief leven doen we steeds langer, gezonder en zinvoller.
Op Lees- en planniveau 1.  Dit artikel treft u ook aan bij ACTIEVE LEEFSTIJL, ANDERS SPORTEN en LEREN EN ONTWIKKELEN.

2
Samenwerkend en actief leren ontwikkelen!'- Kernartikel 4
(versie september 2019)

Leren & Ontwikkelen is, naast Bewegen & Sporten, van fundamenteel belang voor ons bestaan. Het zijn de pijlers van een fysiek, sociaal en mentaal actieve leefstijl. Zo’n leefstijl bepaalt de kwaliteit van leven en draagt bij aan een optimaal presteren en ervaren op elk leefgebied (werk, zorg, ontspanning (sport, kunst, cultuur) en ontwikkeling). Het gaat daarbij om de ontwikkeling van vele ‘totaalplaatjes’ die je vooral in ‘clubs’, en dus al samenwerkend, kunt leren.. Op lees-, fundamenteel & planniveau 1. Zie verder ook 
Ontwikkelen van activerende omgevingen in 'clubs' voor 55 plussers .

3
Leren & Ontwikkelen, een leven lang! - Kernartikel 5! 
(versie oktober 2019)
Leren en ontwikkelen doe je een leven lang. Bewust én - vooral - onbewust. In deze kernbijdrage richten we ons op het actief leren en ontwikkelen van het sporten-bewegen. Als voorbeeld. Kern is het zelf en samen regelen en ontwikkelen van het sporten in ‘clubverband’. Daarvoor is een totaal van motorisch, sociaal-affectief en cognitief leren en ontwikkelen op het gebied van een sportvorm nodig. Met behulp van schema’s, werkpatronen en vuistregels vindt leren, ‘leren hoe te leren’ en ‘leren hoe we elkaar iets kunnen leren’ plaats.  Lees-, fundamenteel- & planniveau 2. 

4 Ontwikkelen, leren en beleven van ’totalen'  
(versie oktober 2019)
’Bewegen-Sporten’ en ‘Leren-Ontwikkelen’ zijn de pijlers van een actieve, gezonde en zinvolle leefstijl die een leven lang fundamenteel van belang zijn. ‘Lichaam, bewustzijn (of geest) én omgeving’ vormen hierbij een eenheid in waarnemen en handelen. Het is de basis voor het ‘beleven, leren en ontwikkelen’ van totaalplaatjes zoals ‘beoefenen van (een) sport(en)’. We zijn in staat om alleen én samen optimaal te presteren, te ervaren én omgevingen zo nodig activerend(er) te maken. Kortom in het – in elke situatie - ontplooien van een actieve of ondernemende leefstijl. Lees- en fundamenteel/planniveau 2.

Bij de link WERKWIJZE OA CLUB/ 55 PLUS SPORT & LEEFSTIJL treft u in vier delen de ontwikkelingsonderzoeken aan, die in de periode 2009 tot en met 2018 zijn uitgevoerd. Op lees- en fundamenteel niveau 2.