Leren & Ontwikkelen
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Leren & Ontwikkelen – Eindversie: december 2016. Bijstelling tekst t/m juli 2019.  

Het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ omvat een ontwikkelingsonderzoek naar het concept ‘Actief leven, sporten-bewegen en leren-ontwikkelen’ in de periode 2009 t/m december 2016. Dit vormt de kern van deze site. Het is een vervolg op een eerder onderzoek - van 1998 t/m 2009 – naar ‘Actief leren onderwijzen’ op het gebied van de lichamelijke opvoeding op school, de (jeugd)sport en lerarenopleidingen voor vakleraren LO (ALO's/Instituten voor Sportstudies). Op deze site treft u hierover vele artikelen en (gratis te downloaden) publicaties. De kern van ons verhaal en de (onderstreepte) opvattingen gaan over de 'Actieve leefstijl' die deels bij deze link verder wordt uitgewerkt.....


Zowel jong als oud ambieert een leven lang actief (ondernemend, vitaal) leven. Daarvoor is een optimaal fysiek, sociaal én mentaal-cognitief beleven, leren - ontwikkelen nodig. Het niveau dat je kunt bereiken hangt af van de eigen competenties en de mogelijkheden van (leer- en ontwikkel)omgevingen of de mate van het veranderen daarvan. Actief ontwikkelen vraagt om een veelzijdige en veelvormige inhoud. Zo mogelijk een allround functioneren op vele manieren en gebieden. Sport, als aspect van ontspanning, is zo’n gebied dat behalve een allround (fysiek, sociaal en mentaal) ontwikkelen ook optimaal en/of maximaal ervaren mogelijk maakt. Dat heeft een grote invloed op het eigen welbevinden en van een groep. Sport moet dan niet alleen competitief, maar (bij het ouder worden vooral) ook recreatief/onderling uitgevoerd kunnen worden.  
Een actieve leefstijl draagt bij aan het meer zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen én biedt mogelijkheden tot een voortdurend investeren in jezelf, in de relaties met … en het inspireren van anderen (coachen/begeleiden) plus in het veranderen van omgevingen. Plezier en resultaat zorgen voor een vitaal leven. Samenwerkend leren in een ‘club(je)’, bevordert de ontwikkeling van ‘inhoud’, ‘wijze van deelnemen’ en het blijven participeren in de samenleving.
Veelzijdig, veelvormig en/of allround handelen is relatief complex en vereist het leren van totaalplaatjes (vier tegen vier volleyballen). De mens is ook zelf een ‘totaalplaatje’ (van lichaam, geest, omgeving) die de werkelijkheid als een bewust en - vooral – onbewust ‘totaal’ waarneemt. Het vraagt om kennis (leren) begrijpen, integreren en toepassen en het ontwikkelen van kunde of een geheel van vaardigheden, om doelgericht te kunnen handelen.

Vanaf 2010 promoot en ontwikkelt OLDACTION het lokaal en landelijk als een sociale innovatie op het gebied van sport en leefstijl. Het project is in 2016 afgerond, maar de site blijft operationeel. Bijstellingen van teksten zullen, als de actualiteit op dit gebied daar aanleiding toe geeft, blijven plaatsvinden. Informatie over de OA-De projectontwikkeling van ’55-plus Sport & Leefstijl’ is te vinden bij WERKWIJZE OA-CLUB

De opzet van de OLDACTION-site naar links/thema’s en kernartikelen is als volgt…..

 

1 Intro ACTIEVE LEEFSTIJL

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' leven, bewegen en sporten!

Kernartikel 2 Fysiek, mentaal en sociaal actief leven!
Kernartikel 3B
Optimaal op maat presteren  en ervaren!

Voor praktijkuitwerkingen CLUBVORMING ; VOORBEELD CLUBVORMING. …en andere artikelen…
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

2 Intro ANDERS SPORTEN

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten!
Kernartikel 3A Het 'anders' sporten (optimaal, breed, met diepgang) door de 55-plusser
Voor praktijkuitwerkingen SPORTVORMEN ; SPORT ONTWIKKELEN. …en andere artikelen….
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

3 Intro LEREN & ONTWIKKELEN.

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten, bewegen en leven!
Kernartikel 4 Samenwerkend en actief leren ontwikkelen!'
Kernartikel 5 
Leren & Ontwikkelen, een leven lang!  …en andere artikelen….

Voor praktijkuitwerkingen SPORT ONTWIKKELEN.
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

 

 

Elk artikel is op de volgende leesniveaus gebaseerd: 1 basisinformatie op mbo- niveau, aangeduid als niveau 1 en 2 verdiepende informatie op hbo- niveau, aangeduid als niveau 2
De informatie is bedoeld voor zowel de kartrekker, coördinator, leefstijlcoach, opleider en derde of vierdejaars mbo- of hbo-student of de 55-plusser. De aard van de tekst is geschreven op fundamenteel, plan- en/of praktijkniveau. Zo kunt u op basis van onderwerp en moeilijkheidsgraad zelf uw leesroute bepalen of gebruik maken van een leidraad (zie WERKWIJZE OA-Club).

Bedoeling van de teksten bij deze link is....
1
Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten, bewegen en leven- Kernartikel 1! (versie juli 2019)
OLDACTION is een beweging die streeft naar sociale innovatie. Het project Sport & Leefstijl voor de 55-plusser is een project daarvan. . De nieuwe generatie 55-plussers – geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig – kijkt ‘anders’ tegen het leven aan en gedraagt zich‘anders’ dan de vooroorlogse generatie. Hoe ‘anders’ is dat? De nu 55 tot 75-jarigen zijn meer betrokken bij de samenleving, vitaler, ondernemender en meer op samenwerkend beleven, leren én ontwikkelen gericht. Op vele gebieden willen ze optimaal (blijven) presteren. Ze functioneren zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk en staan zo lang ‘midden in de samenleving’. Actief leven doen we steeds langer, gezonder en zinvoller.
Op Lees- en planniveau 1.  Dit artikel treft u ook aan bij ACTIEVE LEEFSTIJL, ANDERS SPORTEN en LEREN EN ONTWIKKELEN.

2
Samenwerkend en actief leren ontwikkelen!'- Kernartikel 4! (versie juli 2019)
Leren & Ontwikkelen is, naast Bewegen & Sporten, van fundamenteel belang voor ons bestaan. Het zijn de pijlers van een fysiek, sociaal en mentaal actieve leefstijl. Dat bepaalt de kwaliteit van leven en dragen bij aan een optimaal presteren en ervaren op elk leefgebied (werk, zorg, ontspanning (sport, kunst, cultuur) en ontwikkeling). Het gaat daarbij om de ontwikkeling van vele ‘totaalplaatjes’ die je vooral in ‘clubs’, al samenwerkend, kunt leren. Op lees- en fundamenteel-/planniveau 1.
Zie verder
Ontwikkelen van activerende omgevingen in 'clubs' voor 55 plussers .

3
Leren & Ontwikkelen, een leven lang! - Kernartikel 5! (versie juli 2019)
Leren en ontwikkelen doe je een leven lang. Bewust én - vooral - onbewust. Hier richten we ons vooral op het actief leren sporten en het ontwikkelen daarvan. Het zelf en samen regelen en ontwikkelen binnen ‘clubverband’ staat centraal. Een samenhangend geheel van motorisch, sociaal-affectief en cognitief leren en ontwikkelen is nodig om optimale ‘totaalplaatjes’ te verwerven. Bij dat ontwikkelen c.q. 'leren hoe te leren' passen we schema’s, werkpatronen en vuistregels toe. 
Lees- en fundamenteel-/planniveau 2. 

4 Ontwikkelen van ’totaalbelevingen'  (versie juli 2019)
’Bewegen-Sporten’ en ‘Leren-Ontwikkelen’ zijn de pijlers van een actieve, gezonde en zinvolle leefstijl die een leven lang fundamenteel van belang zijn. ‘Lichaam, bewustzijn (of geest) én omgeving’ vormen hierbij een eenheid in waarnemen en handelen. Het is de basis voor ‘beleven, leren en ontwikkelen’ van totaalplaatjes zoals ‘beoefenen van (een) sport(en)’.
We zijn in staat om alleen én samen optimaal te presteren, te ervaren én omgevingen zo nodig activerend(er) te maken. Het ontplooien van een actieve of ondernemende leefstijl.
Lees- en fundamenteel-/planniveau 2.

Onderstaand treft u in vier delen de ontwikkelingsonderzoeken die vanaf 1999 tot en met 2018 zijn uitgevoerd. Ze zijn onderdeel van WERKWIJZE OA-CLUB en ter illustratie hier opgenomen. Op lees- en fundamenteel-planniveau 2.
5.1
OA- Ontwikkelingsonderzoek ‘Actief leren onderwijzen’. Deel 1- Opzet , aanpak en resultaten (1999-2010) (versie oktober 2017)
5.2 OA- Ontwikkelingsonderzoek ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’. Deel 2- Opzet en aanpak (2009 t/m 2016) (versie augustus 2017)
5.3 
OA- Rapportage projectontwikkeling 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 3- resultaten 2010 t/m 2016  (versie november 2018)
5.4 OA- Rapportage lokaal ontwikkelingsonderzoek 2009-2013 - Ermelo