Home
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

 

OLDACTION – Een sociale innovatie door '55-plus Sport & Leefstijl'!   

Eindversie '55-plus project': december 2016. Eindversie website: juli 2020.

De ‘nieuwe’ generatie 55-plussers leeft in een sterk veranderende samenleving. Op veel gebieden vinden ontwikkelingen plaats die het gedrag en de opvattingen van mensen beïnvloeden. Met name technologische ontwikkelingen krijgen nu de overhand. De 55 tot 75-jarigen die zijn geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig, hebben voorkeur voor een (fysiek, sociaal en mentaal) actieve, gezonde en zinvolle leefstijl. Ze zijn in staat daarmee ‘zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk te handelen’ én actief samen te werken in ‘clubs of netwerken’. Met zo’n leefstijl kun je langer ‘midden in de samenleving’ blijven staan. De pijlers van een actieve leefstijl zijn bewegen-sporten én leren-ontwikkelen die op vele gebieden van toepassing zijn. Optimaal presteren en ervaren motiveert de mens.

Eind 2019 eindigt een twintigjarige ontwikkeling van ‘actief leven, sporten én ontwikkelen’ op het gebied van achtereenvolgens de lichamelijke opvoeding, jeugdsport en de opleiding van vakleraren LO/Bewegingsonderwijs (van 1999 tot 2010) én de 55-plus sport én het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ – van 2009 tot en met 2019. De kern van deze site. Vele vakleraren LO, VO-leerlingen, ‘ALO’- en MBO-opleiders en hun studenten, sporttrainers, jonge én oudere sporters, 55-plus ‘club’-kartrekkers én coördinatoren hebben actief ontwikkelend hieraan deelgenomen. Het heeft hen geïnspireerd en … naar we hopen … u straks ook.


OLDACTION is/was een ‘club’ van professionals met veel ervaring op het gebied van lichamelijke opvoeding, (jeugd)sport, lerarenopleiding en leefstijlontwikkeling. Van ‘onderop’ zorgen kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches bij de organisatie en de ontwikkeling van de 50-55-plus ‘clubs’.  Van ‘bovenaf’ hebben we (opleiders en studenten van) mbo, hbo opleidingen én branche- of belangenorganisaties hierbij proberen te betrekken. De 55-plus ‘clubs’ regelen en ontwikkelen samen,  in vaak kleine ‘clubs’ (van vier tot zestien personen) en binnen of buiten verenigingen of organisaties, zoals… reisclub, ontwikkelclub/kenniscafé, hobbyclub of sportclub….

Eind december 2016 zijn op basis van de OLDACTION- ‘visie en missie’ - dertienhonderd ’55-plus clubs’ actief met in totaal ruim eenentwintigduizend deelnemers. Twintig mbo-opleidingen (Sport en Bewegen/ CIOS) en zeven hogescholen met vijftien opleidingen, besteden in hun derde- of vierdejaars programma aandacht aan '55-plus Sport & Leefstijl'. Velen hebben – tot eind 2019 - meegewerkt aan de verdere bewerking van de tekst over ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’. Versie-aanduidingen geven die momenten aan. Zie voor een eigen leeskeuze …. de hierna volgende LEESWIJZER.

Ermelo, november 2020.

Dr. Edwin Timmers , projectleider, auteur en eindredacteur OLDACTION-site