Home
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

 

 

Op de website staan veel verwijzingen naar OLDACTION. Alleen op deze HOME OLDACTION-site treft u de échte aan. De site wordt vanaf 2009 regelmatig bijgewerkt. Wat u 'buiten' deze site aantreft, is gedateerd of achterhaald en kunt u ongelezen laten.


OLDACTION - 55-plus Sport & Leefstijl, een sociale innovatie!


De ‘nieuwe’ generatie 55-plussers (geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig) leeft in een dynamische tijd, waarin veel aan verandering onderhevig is en op vele gebieden ontwikkelingen plaatsvinden. De invloed daarvan op gedrag en opvattingen verschilt per generatie. De leefstijl van de ‘nieuwe’ generatie, de nu 55 tot 75-jarigen, is over het algemeen fysiek en mentaal actief, ondernemend/vitaal en gekenmerkt door een streven naar zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen. Ze wil lang(er) ‘midden in de samenleving’ staan, is sterk sociaal gericht en wil daarom actief deelnemen aan vele gevarieerde ‘clubs’ (groepen, netwerken of leefgemeenschappen). Samenwerkend leren en samen optimaal presteren en ervaren, is de uitdaging. Gemiddeld leeft deze generatie langer in ‘goede’ gezondheid en kan ze langer aan een zinvol bestaan (werk, zorg, ontspanning, ontwikkeling) werken.
Deze groep van ‘actieve’ 55 tot 75-jarigen, zal in de komende decennia in omvang groeien. Ze wil zelf haar bestaan – ook samen - regelen en ontwikkelen. Maar niet iedereen lukt dat gemakkelijk. Leeftijdgenoten kunnen daarbij als kartrekkers steun verlenen en professionele begeleiders kunnen daarin straks 'werk' vinden.
Met deze gedachte is OLDACTION in 2009 van start gegaan. Het is een ‘club’ van professionele vrijwilligers met veel ervaring op het gebied van lichamelijke opvoeding, (jeugd)sport, lerarenopleiding en leefstijlontwikkeling die tot en met 2016 het ‘Actief leven, bewegen/sporten en ontwikkelen’ vorm en inhoud geeft. Velen hebben die ervaring opgedaan bij het ontwikkelen van ‘krachtige’  leer- of ontwikkelomgevingen in onderwijs-, (jeugd)sport- en werksituaties.
Voor de 55-plusser is de toepassing een mogelijke sociale innovatie. We hebben deze landelijk gestimuleerd. Van ‘onderop’ zijn kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches direct of indirect actief bij de opzet van 50-55-plus ‘clubs’.  Van ‘bovenaf’ hebben we mbo, hbo opleidingen én branche- of belangenorganisaties, tot deze opzet en aanpak proberen te bewegen.   


Op de site beschrijven we 'wat en hoe' de nieuwe generatie het leven, bewegen/sporten, ontwikkelen ‘anders’ wil doen. Dat betreft zowel de inhoud als de 'wijze van deelnemen'. Op onze site beschrijven we 'wat en hoe' de nieuwe generatie een andere, actieve/ondernemende leefstijl wil uitvoeren. Zowel qua inhoud als in 'wijze van deelnemen', optimaal presteren in de zin van: beleven, leren en ontwikkelen. Dat kunnen vele veelsoortige – vooral kleine (vier tot twaalf personen) ‘clubs’ zijn en binnen of buiten bestaande verenigingen. Denk aan sportclubs, reisclubs, ontwikkelclubs/kenniscafés, hobbyclubs, clubs over ‘visie op leven en leefstijlontwikkeling’ en dergelijke.
Een deelnemer aan bijvoorbeeld zo’n 'ideale' 55-plus sportclub’ streeft naar het volgende totaalplaatje van kenmerken ......


’Ik wil sporten omdat ik een/deze sportvorm uitdagend en plezierig vind en sportgericht is. Het motiveert mij. Ik wil vooral beleven, maar ook nog optimaal presteren en natuurlijk op maat. Dat wil ik samen doen met sporters van ongeveer dezelfde leeftijd. Het zelf een activiteit regelen en ontwikkelen, maakt het nog leuker. Een kartrekker begeleidt ons. De groep reguleert in principe alles zelf. Sport is voor ons vereenvoudigde wedstrijdsport (kleiner veld, minder spelers, ander materiaal) die we onderling beoefenen. Regels worden op de mogelijkheden van de groep en – zo nodig - op die van individuele spelers afgestemd. Samen een sport beleven door het uitvoeren van een eind(sport)vorm, is het belangrijkste. Naast voldoende beleving gaat het ons om het leren of verbeteren van sportvaardigheden. Ieder op eigen niveau. Het zelf en samen ontwikkelen van een sportvorm op de langere termijn is wenselijk. Dat doe je door elkaar te ‘al vragend’ te begeleiden of coachen, maar alleen als je dat zelf wilt. ‘Matig intensief’ bewegen is optimaal als dat gebeurt met driekwart inspanning van je persoonlijk maximaal coördinatievermogen op fysiek (doelgericht handelen) en mentaal gebied (strategisch handelen). Een brede of allround ontwikkeling van de coördinatie is aan te bevelen.  Voldoende intensief sporten in clubverband is gezond. Het ontspant omdat zowel de sportvorm als de wijze van deelnemen je plezier geeft. Iedereen kan eraan deelnemen: mannen en vrouwen, beginners en gevorderden, met goede en matige conditie, gezonde sporters en met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De groep zorgt voor een veilige, verantwoorde en activerende (sport)omgeving. Een gemengde groep van 55-plussers vereist een ‘goed omgaan’ met de verschillen van elkaar. Zo’n groep bestaat uit…… mannen en vrouwen, gevorderden en beginners, sporters met voldoende en weinig conditie, gezonde sporters en sporters met fysieke beperkingen (chronische ziekten). Ook hier hangt de kwaliteit van het ‘omgaan met elkaar’ af van de in de club aanwezige beroeps- en sportervaring’.

In 2016 zijn op basis van onze ‘visie en missie’ ruim dertienhonderd ’55-plus clubs’ actief met in totaal ongeveer eenentwintigduizend deelnemers. Twintig mbo- opleidingen (Sport en Bewegen/ CIOS) en zeven hogescholen met vijftien opleidingen, besteden in hun derde- of vierdejaars programma aandacht aan '55-plus Sport & Leefstijl'. Een leefstijl, een leven lang, die per levensfase zal verschillen.

Zie verder de LEESWIJZER-NIEUWSBRIEF voor structuur en inhoud van onze visie en missie én voor het zelf bepalen van uw lees- en ontwikkelroute. 

Oktober-November 2016... dr. Edwin Timmers, projectleider en site-redactie.